Online Reporting

Good day!

Magandang araw!

 

If you want to inquire or report a human trafficking case or incident, kindly fill-up the form below.

Kung nais ninyong magtanong o magreport tungkol sa pangyayari o kaso ng human trafficking, pakilagyan ng impormasyon ang form sa ibaba.

 

 Reminders/Paalala:

  1. Kindly fill-up all the information for proper handling of report.

    Hanggat maaari, kumpletuhin ang mga impormasyong ibibigay upang matugunan ng tama ang inyong report.
  1. All information/s you provide is strictly confidential.

    Lahat ng impormasyong inyong ibibigay ay hindi namin maaaring isiwalat sa kaninuman.

 

Information about the person reporting / Impormasyon tungkol sa taong nagrereport:
Information about the inquiry or case / Impormasyon tungkol sa pangyayari o kaso:


The details of the case or the incident are / Ang detalye ng kaso o insidente ay:


I declare that the information provided above is true and correct. I give permission to the 1343 Actionline case officers to verify and use the same to respond to the case reported.


Lahat ng impormasyong aking ibinigay ay tama at totoo. Binibigyan ko ng permiso or pahintulot ang 1343 Actionline case officers para patotohanan ang mga impormasyon at gamitin ito upang matugunan ng tama ang nai-report na kaso o pangyayari.


Thank you!
Maraming salamat!captcha